Warmte- en Koudenet

   

Hoofd Menu

Aankondiging verkenning aardgasvrij Vroendaal
Geschreven door Diego Bronneberg, Projectleider Duurzaamheid, Gemeente Maastricht   
vrijdag 26 mei 2023


NB: de Gemeente Maastricht communiceert zelf rechtstreeks met zijn inwoners. Deze brief, die huis-aan-huis verspreid is in Vroendaal, wordt op deze website puur ter informatie weergegeven.


Deze brief is gericht aan de eigenaar van deze woning. Indien u niet de eigenaar bent, maar de huurder van de woning, zorg er dan alstublieft voor dat de eigenaar deze brief ontvangt.

This letter is intended for the owner of this property. If you are not the owner but are renting, please ensure the property owner receives this letter.


Beste meneer/mevrouw,

Eind vorig jaar heeft een aantal enthousiaste bewoners van Vroendaal zich verenigd in een bewonersinitiatief, met als doel de wijk van het gas te halen. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van de gemeente Maastricht om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Daarom hebben we de handen ineengeslagen en starten we samen met een verkenning naar een aardgasvrij Vroendaal. In deze brief leest u meer over de achtergrond van deze verkenning en over wat u kunt verwachten.

Wat is een aardgasvrije wijk?
We gebruiken aardgas om onze ruimtes te verwarmen, warm water te produceren en om te koken. Maar aardgas raakt op, veroorzaakt CO2-uitstoot en draagt bij aan klimaatverandering. Héél Nederland moet daarom uiterlijk 2050 van het aardgas af zijn. Dat geldt ook voor de inwoners van Maastricht. Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas, zoals een warmtepomp in de woning of een warmtenet in de gehele wijk. Elke wijk heeft haar eigen specifieke kenmerken, waardoor het optimale aardgasalternatief per wijk kan verschillen. Voor Vroendaal gaan we de mogelijkheden verkennen en met u bespreken.

Samen met u!
Voor het uitvoeren van deze verkenning is, in overleg met het bewonersinitiatief, gekozen voor een gespecialiseerd adviesbureau: de WarmteTransitieMakers. Deze experts hebben ruime ervaring met de overgang naar aardgasvrije wijken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om úw wijk en de beste keuze voor u. Daarom wil de gemeente graag samen met u aan de slag. Het is belangrijk dat we goed met elkaar praten over de mogelijkheden en de vervolgstappen, zodat we samen de juiste keuzes kunnen maken.

Wat kunt u verwachten?
De WarmteTransitieMakers gaan voor de zomer aan de slag met een analyse van de warmteopties voor Vroendaal. Hier zult u als bewoner niets van merken. Uit de analyse zullen een aantal scenario’s naar voren komen die het beste passen. Na de zomer zullen we deze scenario’s aan u voorleggen en met u bespreken tijdens een buurtbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gemeente en de experts van de WarmteTransitieMakers. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor deze buurtbijeenkomst.

Heeft u vragen over deze brief?
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. In de komende periode wordt u met regelmaat geïnformeerd over het verloop van de verkenning. Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Diego Bronneberg, projectleider Duurzaamheid, via het volgende e-mailadres: aardgasvrij.Vroendaal@maastricht.nl.

#MissionZeroMaastricht
We streven ernaar om als stad klimaatneutraal te zijn. Dit doen we door samen met bedrijven, organisaties en inwoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #MissionZeroMaastricht. Verschillende initiatieven, trajecten en duurzame keuzes maken het verschil. Ook Aardgasvrij Vroendaal maakt hier deel van uit. Wilt u uw woning verduurzamen? Voor advies kunt u elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 09.30 en 17.00 uur terecht bij het Klimaathuis aan de Groene Loper (President Rooseveltlaan 217, Maastricht). Een afspraak maken is niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Diego Bronneberg
Projectleider Duurzaamheid


 
3e nieuwsbrief Vroendaal aardgasvrij
Geschreven door Buurt Kernteam Warmtetransitie Vroendaal   
donderdag 13 april 2023


Beste buurtbewoners,

Opnieuw goed nieuws met betrekking tot de warmtetransitie voor Vroendaal! Wij hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten.

Kernteam
Er is inmiddels vanuit het buurtinitiatief ook een kernteam gevormd conform het verzoek van de gemeente destijds. Het kernteam bestaat momenteel uit de volgende personen: Jim Bär, Han Zijlema, Ralph Vanstokkum, Koen Goorman, Martijn Evers en Bas voor den Dag. Dit kernteam heeft nog ruimte voor gegadigden vanuit de buurt. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich bij het kernteam melden.

Haalbaarheidsstudie warmte-alternatieven
Een aantal leden van het kernteam heeft diverse besprekingen gehad met Gemeente Maastricht over de vraagstelling in de haalbaarheidsstudie. De gemeente had naast deze technische verkenning ook behoefte aan externe ondersteuning bij het doorlopen van het besluitvormings- en participatieproces. Deze offerteaanvraag is vervolgens in februari uitgezet in de markt bij een aantal partijen.

Samen met de gemeente heeft een delegatie van het kernteam de uitgebrachte offertes en de daarbij behorende presentaties beoordeeld en hebben we gezamenlijk onze voorkeur bepaald.

De gemeente heeft inmiddels de opdracht gegund aan een gespecialiseerd bedrijf. Zij helpen en ondersteunen de gemeente en het kernteam bij het onderzoek naar mogelijkheden voor een duurzame warmtetransitie in Vroendaal en de bijbehorende procesbegeleiding.

Volgende maand start het onderzoek en de concrete begeleidingsactiviteiten. Het kernteam zal bij de kick-off aanwezig zijn. Geleidelijk zullen uit het onderzoek meer details bekend worden over mogelijke oplossingen. Vanuit de kerngroep zullen we de belangen van bewoners in blijven brengen. Daarnaast zullen er in een later stadium buurtbrede bijeenkomsten plaatsvinden, waarin eenieder van de buurt uitgenodigd zal worden. Hierdoor zal iedereen zijn stem kunnen laten horen, waardoor we gezamenlijk het maatschappelijk meest optimaal mogelijke scenario kunnen uitwerken.

Uitbreiding team Duurzaamheid Gemeente Maastricht
Bij de gemeente staat de warmtetransitie samen met de algehele verduurzamingsopgave in toenemende mate stevig op de agenda. De gemeente is haar duurzaamheidsteam aan het vergroten. Naast Erwin de Bruin, Clustercoördinator/Strateeg Duurzaamheid, is inmiddels ook Diego Bronneberg, Projectleider Duurzaamheid, door de gemeente ingezet op dit project.

Vroendaal is mogelijk casus in promotieonderzoek
Via de gemeente is Job Zomerplaag van Universiteit Maastricht met ons in contact gebracht. Job is onder andere promovendus-onderzoeker op het thema duurzaamheid en burgerschap. Zijn promotieonderzoek richt zich op de verdeling en verschuiving van verantwoordelijkheden tussen overheden, het bedrijfsleven en burgers. Wij hebben met Job gesproken. Hij is geïnteresseerd in ons initiatief en hoopt dit te verwerken in zijn promotieonderzoek. Als kernteam hebben we dat positief beantwoord.


Wat ons betreft mooie ontwikkelingen om stapje voor stapje samen aardgasvrij te worden!

Met vriendelijke groet,
Het Buurt Kernteam Warmtetransitie Vroendaal


 
2e nieuwsbrief Vroendaal aardgasvrij
Geschreven door Initiatiefnemers Warmte- en koudenet Vroendaal   
vrijdag 14 oktober 2022


Beste buurtbewoners,

Goed nieuws met betrekking tot het warmte- en koudenet Vroendaal! De gemeente wil verder met ons om aardgasvrije mogelijkheden voor Vroendaal te gaan onderzoeken.

Dit naar aanleiding van de ruim 100 reacties op de eerste nieuwsbrief. Een hoeveelheid waar de gemeente zeer positief door verrast is.

Dit is kort samengevat de strekking van het tweede gesprek met de gemeente dat op donderdag 6 oktober jl. heeft plaatsgevonden. Hierbij was naast David Borger, Projectleider Aardgasvrij, ook Erwin de Bruin, clustercoördinator/strateeg duurzaamheid aanwezig. Erwin is de komende periode ons aanspreekpunt bij de gemeente.

Binnen onze wijk zijn we bezig met het formeren van een kernteam voor dit project. Het kernteam zal de gemeente suggesties aandragen voor vraagstelling in een haalbaarheidsstudie. Zodra de vraagstelling klaar is, kan conform aanbestedingsregels een opdracht in de markt worden gezet. Marktpartijen kunnen dan een offerte uitbrengen voor het uitvoeren van deze studie. We denken dat deze studie begin volgend jaar al van start kan gaan.

Als initiatiefnemers staat ons een collectief warmte- en koudenet voor ogen. De gemeente wil gaan voor de maatschappelijk meest optimale oplossing om van het gas af te gaan. Uiteraard staan we open voor goede alternatieven, maar ondertussen verwachten we vooralsnog een positieve conclusie voor een warmte- en koudenet.

Hoe ziet het traject eruit na zo’n eventueel positief advies? Als we daarna als wijk verder willen gaan met een warmte- en koudenet, zal er een wijk uitvoeringsplan worden opgesteld. Dit moet vervolgens bekrachtigd worden middels een gemeenteraadsbesluit. Daarna begint pas de fase van een technisch ontwerp. Een tijdsplanning of voorspelling is daarom op dit moment nog niet goed te doen. We moeten wel rekening houden met meerdere jaren. Overigens kunnen er uiteraard ook versnellende effecten optreden.

Vanuit de haalbaarheidsstudie en tijdens de ontwerpfase zal geleidelijk meer inhoudelijke informatie en details bekend worden. Vanuit de kerngroep zullen we jullie blijven informeren en de belangen van alle bewoners bewaken. Daarbij toetsen we steeds aan ons einddoel; een collectief, betrouwbaar warmte- en koudenet, professioneel en zonder winstoogmerk geëxploiteerd!

We hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Initiatiefnemers Warmte- en koudenet Vroendaal


 
1e nieuwsbrief Vroendaal aardgasvrij
Geschreven door Initiatiefnemers Warmte- en koudenet Vroendaal
maandag 19 september 2022


Vroendaal aardgasvrij door middel van warmte-koude-net

Een uitdaging, een oplossing en vooral een kans! Een betrouwbare verwarming met voorspelbare kosten is een belangrijke voorwaarde voor wooncomfort. Met de opwarming van de aarde, het gasveld in Groningen dat gesloten wordt, en daarbij nu ook nog de extreme energieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen, is het onafhankelijk worden van aardgas actueler dan ooit.

De uitrol van duurzame bronnen voor elektriciteit, zoals zonne- en windenergie, is in volle gang, maar biedt slechts ten dele een oplossing. Wat te doen op dagen zonder zon of wind? Bovendien is duidelijk dat ons elektriciteitsnet voorlopig niet in staat is om de taak van aardgas volledig over te nemen. Te weinig of dure elektriciteit tijdens een koudegolf, of congestie op het elektriciteitsnet zijn risico’s die de warmtepomp minder geschikt maakt als alternatief voor de traditionele CV ketel.

Een meer betrouwbare en vooral ook duurzamere oplossing zou daarom een warmte-koude-net met seizoensopslag zijn. Simpel gezegd kan warmte die in de zomer is opgeslagen in de winter dienen om woningen op te warmen en kan het systeem in de zomer gebruikt worden om te koelen. Dit is een elegante, betrouwbare en collectieve mogelijkheid die in coöperatief beheer kan dienen om de warmtevoorziening van Vroendaal onafhankelijk te maken van aardgas en prijsfluctuaties.

Enkele bewoners van deze wijk hebben daarom eind augustus een oriënterend gesprek gehad met David Borger, Projectleider Aardgasvrij van Gemeente Maastricht. Kort gezegd heeft de gemeente wel oren naar een wijkinitiatief voor een warmte-koude-net. Bij voldoende draagvlak vanuit de wijk kunnen we hierover verder in gesprek gaan met de gemeente. Een nader specialistisch onderzoek kan dan bijvoorbeeld een mogelijke uitkomst zijn. Dat zou dan inzicht moeten geven in de technische en economische haalbaarheid voor Vroendaal.

Zie hieronder voor de lijst met medeondertekenaars. Wil je op de hoogte blijven en dit initiatief vrijblijvend steunen, stuur dan een berichtje naar samenslimverwarmen@vroendaal.nl

This newsletter is to inform you about a recent neighborhood initiative to explore the possibility of a district heating and cooling system. A translation can be requested at the e-mail above.

Jim BärSavelsbosch
Jos AdamKloosterbosch
Roel BleizeSavelsbosch
Jorn BoestenOnderstebosch
Martine DusseldorpOnderstebosch
François EssersRijksweg
Martijn EversSavelsbosch
Wim HazeuSavelsbosch
Dries van GemertSavelsbosch
Simone GorterSavelsbosch
Otto HermansSavelsbosch
Paul HoeberigsRavensbosch
Gertjan KampsBunderbosch
Klaas KoelewijnKortenbosch
Carsten LeueJansbosch
Charles de LoëOsebosch
Mike LuckerSavelsbosch
Huub MeijersRavensbosch
Sandra MulkensSavelsbosch
Kitty SchapiraSchaelsbergerbosch
Ralph van StokkumRijksweg
Amaury StrouxSavelsbosch
Frans van der VeldenRijksweg
Marita WernerJansbosch
Thea VerkoeijenBruysterbosch
Han ZijlemaSchaelsbergerbosch


ga naar boven Ga naar Boven ga naar boven

© 2002-2023 Vroendaal.nl