Nieuwbouwplan autosloop

   

Hoofd Menu

  
Nieuwbouwplan autosloop

Lokaal collectief energiesysteem

4e nieuwsbrief Nieuwbouwplan autosloop Vroendaal
Geschreven door Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal
vrijdag 31 mei 2024


Voorwoord

Het is alweer een tijd geleden sinds de laatste nieuwsbrief over de nieuwbouwplannen in Vroendaal is verschenen. Er is in die tijd veel gebeurd en we hebben u op de hoogte proberen te houden via social media. In deze nieuwbrief geven we u wat meer achtergrondinformatie over de zaken die er afgelopen tijd hebben gespeeld en zich op korte termijn zullen voordoen.


Terugkijken op opgestelde Omgevingsvisie

Eind januari zijn we een fondsenwerving gestart. Met de opbrengst hebben we samen met hulp van een deskundige een Ontwikkelingsvisie voor de voormalige autosloperij opgesteld. Een flyer met samenvatting is te vinden in deze link. Deze ontwikkelingsvisie hebben we op 27 februari tijdens het burgerplatform onder de aandacht gebracht bij de politiek. Ruijters heeft ook een exemplaar ontvangen.

Na het burgerplatform hebben leden van de werkgroep een groot aantal politieke fracties bezocht om de Ontwikkelingsvisie en onze bezwaren toe te lichten. Over het algemeen is ons verhaal “Huizen OKE, Massa NEE” goed ontvangen, omdat de herkenbare druk op de leefbaarheid bij veel nieuwe bouwplannen in de stad aan de orde is. Wel vinden we het opvallend dat wij tot op heden (nog) geen inhoudelijk gesprek hebben kunnen voeren met de Senioren Partij Maastricht. Dat is de grootste politieke fractie in de raad en de politieke partij van de betreffende Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige wijken en Ouderenbeleid, Frans Bastiaens.


Tweede bijeenkomst 24 april

Op 24 april heeft Ruijters haar “herziene” plannen gepresenteerd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerste plan nog even kort op een rij:

 • Fase 1 gaat van 70 woningen naar 66 woningen. Fase 2 gaat van 31 woningen naar 15 woningen. De grootste reductie van woningen zit in de onzekere fase 2. Onzeker, omdat deze locatie niet in bezit is van Ruijters. In fase 1 is er 1 grondgebonden woning minder en worden 6 appartementen samengevoegd tot 3, vanwege privacy redenen voor de bewoners die hun tuin hebben liggen aan het Ravensboschpad. Dat betekent dat de massa van de appartementencomplexen hetzelfde blijft.
 • In fase 1 worden 23 woningen rechtstreeks via de Rijksweg ontsloten. De Jansbosch lijkt hiermee te worden ontlast, maar Bruysterbosch en andere delen van onze wijk hebben nog steeds te maken met een forse toename van verkeer. Bovendien gaat het hier om een voorstel, waarover de gemeente nog moet besluiten.
 • De (gedeeltelijke) ontsluiting via de wijk en behoefte aan 9 extra parkeerplaatsen en 2 laad- en losplekken, gaat ten koste van speelruimte en openbaar groen aan de Bunderbosch.

We hebben Ruijters en de gemeente laten weten dat hiermee nauwelijks tegemoet wordt gekomen aan het belangrijkste collectieve bezwaar, namelijk een veel te massaal bouwplan. Er zijn inderdaad woningen geschrapt in fase 2, maar dat is een vorm van windowdressing en misleiding, omdat deze locatie wellicht nooit bebouwd zal worden. Daarnaast is er nog altijd sprake van een onevenredige toename van verkeer- en parkeeroverlast in onze wijk.

Als verdediging van het huidige massale bouwplan horen we van zowel Ruijters als de gemeente, dat dit nodig is om het plan financieel winstgevend te krijgen. Dit vinden we vreemd, omdat het ondernemersrisico van Ruijters niet mag worden afgewenteld op de leefbaarheid van onze wijk. Bovendien hebben we in deze tijd behoefte aan duurzame en toekomstbestendige bouwplannen en niet aan het centraal stellen van rendementsdenken.

Daarom hebben we ook hier de hulp van een deskundige ingeroepen om een berekening te maken van de kosten en de opbrengsten. En wat blijkt? Met minder woningen is het project rendabeler dan bij de huidige hoge aantallen woningen. Met een dichtheid tot 35 woningen per hectare, wat beter aansluit bij een buitenwijk als Vroendaal, is geen dure parkeerkelder nodig, zijn er minder woonlagen en is een dure bouwconstructie met voorzieningen zoals een lift ook niet nodig, enz. Dit alles maakt dat een minder massaal plan niet alleen kan rekenen op meer draagvlak, maar ook een hoger rendement geeft op de investering dan het voorliggende plan. Daarbij komt dat bij een gelijkblijvende winst voor Ruijters meer financiële ruimte is voor betaalbare woningbouw en leefbaarheid in de wijk. Dat is toch een win-win situatie waar niemand tegen kan zijn?


Nog altijd geen participatie en vooruitkijken

De wijzigingen van Ruijters zijn zeer teleurstellend. Daarbij komt dat van echte participatie nog altijd geen sprake is. We mogen nog steeds niet meebeslissen, meedenken of meepraten. We worden alleen (achteraf) geïnformeerd, zonder enige argumentatie. Daarom hebben we (nogmaals) geprobeerd met Ruijters en de gemeente in gesprek te komen. We hebben ze uitgenodigd voor een open en informele dialoog waarin luisteren naar elkaar centraal staat. Hiermee hebben wij willen aansluiten op de gemeentelijke ambitie en aanpak in het coalitiekakkoord “Maastricht, stad van verbondenheid”. We hebben nog altijd geen duidelijkheid of Ruijters en de gemeente hieraan gehoor willen geven.

Om meer aandacht en bewustwording te creëren hebben we een aantal ludieke acties in petto. De eerste heeft u vast al gezien. We hebben aan lantaarnpalen in de wijk borden opgehangen met de leuze: Huizen OKE, Massa NEE.

En natuurlijk de petitie. We zijn erg blij dat inmiddels meer dan 350 wijkbewoners de petitie ondertekend hebben. We streven naar 450, omdat dan meer dan de helft van de bewoners zich heeft uitgesproken tegen het massale bouwplan. Om dit te bereiken kunt u nog altijd de petitie ondertekenen en is de einddatum uitgesteld tot 15 juni.

We zullen de petitie op dinsdag 18 juni om 16.45 uur aanbieden aan wethouder Bastiaens. Vanwege een verbouwing van de raadzaal zal dat zijn in het gouvernement in Maastricht, daar is ook gratis parkeren mogelijk. Met de petitie willen we laten zien dat veel bewoners van Vroendaal een minder massaal plan willen. Het helpt als zoveel als mogelijk ondertekenaars van de petitie hierbij aanwezig zijn.


Tot slot

Om onze boodschap luid en duidelijk te laten horen, hebben wij uw steun nodig.

 • Wij willen mooie en betaalbare woningen die passen bij het karakter van onze wijk.
 • Wij willen een leefbare en veilige buurt waar iedereen zich thuis voelt.
 • Wij willen invloed en inspraak over de leefbaarheid in de wijk.

Download de petitie, print en onderteken de petitie, of teken de digitaal hier: https://www.petitie24.nl/petitie/5286/herziening-nieuwbouwplan-vroendaal-nleng. Vraag ook uw buurtbewoners hetzelfde te doen. Deel ons bericht op sociale media, like en stuur onze acties door, en doe mee op 18 juni. Samen kunnen we bouwen aan een buurt die we met trots ons thuis mogen noemen.


Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal


 
3e nieuwsbrief Nieuwbouwplan autosloop Vroendaal
Geschreven door Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal
woensdag 24 januari 2024


Verslag bijeenkomst met Gemeente Maastricht op 15 januari 2024

Aanwezigen:
Gemeente Maastricht:
            Casemanager
            Stedenbouwkundige
            Landschapsarchitect
            Verkeerskundige
            Planjurist
Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal:
            Hans Aussems
            Bas Rompelberg
            Ruurd Koopmans
            Joost Slangen

De afgelopen weken hebben de meeste bewoners van Vroendaal kennisgenomen van de plannen voor de nieuwbouw op het Remmers-terrein en hebben velen hun mening hierover kenbaar gemaakt naar Ruijters en de Gemeente. Op 15 januari 2024 heeft een afvaardiging van de Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal een tweede gesprek gehad met de Gemeente. Ditmaal met de Casemanager, Stedenbouwkundige, Landschapsarchitect, Verkeerskundige en Planjurist. Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte om de bezwaren nogmaals mondeling toe te lichten, zodat ook een aantal vakdisciplines deze tot zich konden nemen, en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het was een prettig gesprek waarbij men ook open stond om de belangrijkste punten tot zich te nemen.
De belangrijkste bezwaren met betrekking tot bebouwingsdichtheid, eensoortige woningtypelogie, bebouwingshoogte, verkeersontsluiting en parkeren, overlast bij en druk op het milieuperron, en het verzoek om een integrale benadering zijn tijdens deze bijeenkomst door de leden van de werkgroep benadrukt.
De aanwezige disciplines hebben ons vervolgens deels meegenomen in de stand van zaken en waar ze bij eerdere plannen onder andere op hebben getoetst. (Grotendeels overlappend met het vorige gesprek) Onderstaand een samenvatting van dit gesprek.

Ruijters heeft plannen diverse keren bijgesteld n.a.v. gesprekken met de Gemeente

De Gemeente heeft richting Ruijters geen specifieke uitgangspunten vastgelegd voor de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen.
Het plan waarvoor nu de vergunning is aangevraagd (de eerste 70 van in totaal 101 woningen) is beoordeeld aan de hand van diverse vastgestelde criteria zoals de Woonverordening, het Beeldkwaliteitsplan en de bepaling dat aan de Rijksweg slechts grondgebonden woningen mogen liggen, aansluitend op de reeds bestaande (meer recente) woningen.
De plannen die door Ruijters ter beoordeling zijn ingestuurd zijn niet altijd door alle disciplines beoordeeld, waardoor de plannen regelmatig zijn gewijzigd op basis van de verkregen inzichten vanuit slechts één bepaalde invalshoek. Op basis van verworden inzichten heeft Ruiters de plannen meerdere keren bijgesteld en opnieuw ter beoordeling aangeboden aan de gemeente.

Van 13 naar 101 woningen is niet bezwaarlijk voor Stedenbouwkundige

Stedenbouw en Landschap zei dat eerder ingediende plannen zijn afgewezen omdat het eerste plan niet voldeed aan de Verordening betaalbare woningbouw Maastricht 2021. Deze stelt eisen aan de verdeling van de te bouwen woningen m.b.t. betaalbaarheid. Een tussenversie waarin de geplande woningen waren geconcentreerd aan de noord- en westzijde (resp. Ravensbosch en Rijksweg), waarbij de bewoners de woningen alleen konden bereiken via een parkeerterrein op het maaiveld, gelegen op de locatie van waar nu gebouw B1 is gepland, werd door stedenbouw niet gezien als een kwalitatieve benadering voor de nieuwe woningen. Deze variant is dan ook gesneuveld, omdat de gemeente het niet mooi vond dat er een grootschalig parkeerterrein bovengronds gepland was. Daarna zijn de plannen weer aangepast en zijn de meeste parkeerplaatsen onder de woningen voorzien. Wel zijn er een stuk meer woningen bijgekomen in dit plan.

Het totale plan dat er nu ligt, dus alle 101 woningen (fase 1 bestaat uit 70 woningen en fase 2 uit nog eens 31), passen volgens Stedenbouw binnen de stedenbouwkundige hoofdstructuur waarbij het beeldkwaliteitsplan Vroendaal als kader is gehanteerd: Oriëntatie en doorzichten van Rijksweg naar de terrasranden en hellingbossen zijn aanwezig.

Verkeerssituatie, hoogte, parkeerplaatsen, intensiviteit en architectuur zijn niet, of niet iedere revisie beoordeeld door Stendenbouw

Vanaf het begin was de hoofdontsluiting geregeld via de route Savelsbosch-Bruijsterbosch, echter wel voor maar een beperkt aantal grondgebonden woningen. Blijkbaar was dit voor Stedenbouw niet bezwaarlijk.

Ook is er geen aandacht geweest voor het beleid dat is vastgesteld in de Omgevingsvisie dat stelt dat (nieuwe) gebouwen in de standsrandzone (Vroendaal) maximaal 10 meter hoog mogen zijn. Woningen in drie en zelfs zes woonlagen op een half verdiepte parkeergarage zijn vooralsnog zonder commentaar geaccepteerd. Gebouwen A en B1 zijn in het huidige plan 11 meter hoog.

Het introverte karakter van de appartementen blokken, de hoge bebouwingsdichtheid en eensoortige woningtyplogie (appartementen) waren vooralsnog geen redenen voor een kritisch commentaar van Stedenbouw op het plan.

De architectonische aspecten van het plan zoals coherentie, plasticiteit, harmonie, afleesbaarheid van de individuele woning, gevelarchitectuur, gelaagdheid, dakrandinsnijdingen etc. zijn voor de Welstandscommissie geen aanleiding geweest tot protest. Stedenbouw doet hier geen uitspraak over.

Volgens de Nota parkeernormen 2021 Gemeente Maastricht dienen parkeerplaatsen voor de eigen bewoners en het bezoekersparkeren volledig op eigen terrein te worden voorzien. Aan deze norm wordt in het huidige plan volgens de werkgroep niet voldaan en ook dit is vooralsnog niet opgemerkt door Stedenbouw.

De toepassing van toegangen voor de appartementen op de begane grond aan de straatzijde (geen verhoogde aanleg t.g.v. parkeergarage) wordt verworpen omdat deze oplossing veel verharding (paden) door het groengebied zou betekenen. Niet is ingegaan op een variant zonder toegangspad per individuele woning maar wel een tuin op begane grond (zoals bij de Poort appartementen).

Stedenbouw stelt dat het huidige milieuperron gehandhaafd blijft. Kosten voor verplaatsing en mogelijke bezwaren van bewoners bij een andere lokatie zijn hiervoor de reden.

Stedenbouw erkent dat het plan nog niet voldoet aan de Omgevingsvisie

Het Beeldkwaliteitsplan doet geen specifieke uitspraak over de geplande nieuwbouwlocatie. Wel is in de Omgevingsvisie Maastricht 2040 opgenomen dat de locatie onderdeel is van de stadsrandzone. Dat zijn woongebieden met veel laagbouw en relatief veel groen. De woningvoorraad bestaat hier overwegend uit rijtjeswoningen en twee-onder-een-kappers met voortuinen. Het beleid is erop gericht dat in 2040 deze gebieden zich nog steeds onderscheiden als ruim opgezette woonbuurten, met een groen, duurzaam en veilig woonkarakter. De werkgroep geeft aan dat het plan van Ruijters hieraan niet lijkt te voldoen. De stedenbouwkundige beaamt dat het plan in dit opzicht nog niet optimaal en prematuur is.

Ontsluiting via Rijksweg is geen optie maar zou dat wel moeten zijn

Volgens de verkeersdeskundige zou een ontsluiting vanaf de Rijksweg, bijvoorbeeld met een rotonde, mogelijk zijn in “een ideale wereld”. Echter is dit nu in de praktijk geen haalbare oplossing en lijkt dit volgens de gemeente (nog) niet bij Ruijters te kunnen worden afgedwongen. De gemeente zelf geeft aan dat ze nu nog geen plannen hadden, en daardoor dus ook geen capaciteit en middelen hebben, om dit verkeerspunt aan te passen. (Eerst moet er dus blijkbaar een aanleiding (ongeval of protest) ontstaan voordat de gemeente hierover wil nadenken.) Het onderdeel verkeersontsluiting en parkeren in de openbare ruimte moet nog bestudeerd/beoordeeld worden.

De werkgroep geeft aan dat het beleid van de gemeente wel voorziet in het meenemen van de rotonde en werk met werk te maken:
 • De Omgevingsvisie spreekt over het vragen van een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij verkeersveilige rotondes als doelbestemming worden aangehaald.
 • Verder is in de Omgevingsvisie als leidend principe opgenomen dat (grotere) woningbouwplannen dienen bij te dragen aan grote, integrale gebiedsontwikkelingen met een regionaal en stedelijk belang. Bij deze integrale afweging (die nu nog wordt gemist) wordt ook de bereikbaarheid van de locatie betrokken. De gemeente heeft al eerder aangegeven dat het plan van Ruijters met 101 woningen als groot plan moet worden aangemerkt.
 • De gemeente is eigenaar van de groenvoorzieningen. De bestemming moet gewijzigd worden en de gronden moeten deels worden verkocht voor wonen en ontsluiting voor verkeer. Dit betekent dat de gemeente meer randvoorwaarden aan de planontwikkeling kan stellen dan een plan waar de gemeente geen grondpositie heeft.

Bedrijfsbestemming Remmers terrein blijft voorlopig gehandhaafd

De jurist van de gemeente geeft aan dat de gemeente blij is dat de bestemming auto(demontage)bedrijf door de plannen niet meer kan worden uitgeoefend. Daarbij wordt door de werkgroep echter aangetekend dat op de locatie van de bedrijfswoningen de bestemming auto(demontage)bedrijf wel degelijk blijft gehandhaafd, temeer omdat die locatie (nog) niet in de (integrale) planontwikkeling is opgenomen. De gemeente geeft aan nog op een oplossing te studeren.

Ruijters moet het plan nog aanvullen voor het kan worden beoordeeld

Het plan zoals dat nu door Ruijters is ingediend is nog niet volledig en diverse beoordelingen moeten nog plaatsvinden. Ruijters heeft het plan dus voor eigen rekening en risico ingediend en niet de uitkomst van het vooroverleg van de Gemeente afgewacht. Met name de ruimtelijke onderbouwing moet nog ingediend worden. Uit deze ruimtelijke onderbouwing moet blijken of de woningbouw goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn. Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij woningbouw zijn veel omgevingsaspecten van belang. In ieder geval ruimtelijke inpassing, geluid, luchtkwaliteit en verkeer. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn. Het verzoek voor het aanvullen van deze aspecten moet nog door gemeente verzonden worden naar Ruijters.

De buurt wil meer kwaliteit en minder kwantiteit

Van de zijde van de gemeente is de indruk gewekt dat onze inbreng serieus wordt genomen. Meer kwaliteit en minder kwantiteit. Of dit echter tot een inhoudelijke planaanpassing zal leiden is moet worden afgewacht. De werkgroep verwacht dat de inbreng door gemeente en Ruijters serieus wordt genomen, omdat de gemeente participatie verplicht heeft gesteld voor onderhavig plan en in diverse eisen stelt aan nieuwbouwplannen in diverse beleidsdocumenten (o.a. Omgevingsvisie, Participatiekader 2023, Plan van aanpak Burger- en Overheidsparticipatie, de 11 geboden van Maastricht en het coalitieakkoord “Maastricht stad van verbondenheid”). Daarom mag de bereidheid tot aanpassing van het plan op basis van goede en inhoudelijke reacties worden verwacht.

Onze stem wordt gehoord

Naar aanleiding van de vele verontruste reacties vanuit de wijk, die ook naar de gemeenteraad en het college zijn verstuurd, is het plan inmiddels ook bij de wethouder Ruimtelijke Ordening in beeld. Naar verwachting zal er binnenkort een toelichtende brief naar de raad worden verstuurd. (Inmiddels is op 19 januari door Frans Bastiaens Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige Wijken en Ouderenbeleid een brief naar de gemeenteraad gegaan.)

Geen budget beschikbaar

Tot slot geeft de gemeente aan dat zij geen budget of verdere mogelijkheden heeft om de bewoners op basis van gelijkwaardigheid te ondersteunen of te faciliteren om de inbreng bij te staan. Vooralsnog heeft de werkgroep geen grote kosten hoeven maken. Mochten we echter in de toekomst hulp van externe bureaus in willen roepen, om bijvoorbeeld een alternatief plan te ontwikkelen of om een onafhankelijk bureau de zienswijze te laten beoordelen, dan zullen de kosten dus voor de bewoners zelf zijn.


Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal


 
2e nieuwsbrief Nieuwbouwplan autosloop Vroendaal
Geschreven door Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal
maandag 8 januari 2024


Verslag bezoek 4 januari 2024 aan Gemeente Maastricht – inzage plannen Nieuwbouw Vroendaal

Een 5-tal bewoners van Vroendaal zijn 4 januari 2024 ontvangen door Marles Huyps (Senior Vergunner Wabo bij gemeente Maastricht). Marlies heeft ons te woord gestaan betreffende de geschiedenis van het plan waar 21 december 2023 een vergunning voor is aangevraagd.

Initieel plan van 13 woningen werd afgewezen

14 Juli 2022 is door Ruijters een eerste principe verzoek ingediend bij de Gemeente Maastricht. In dit verzoek wordt bekeken of de plannen die Ruiters heeft met het terrein van de voormalige autosloperij Remmers kans van slagen hebben indien zij een vergunning zouden aan gaan vragen voor de realisatie van dit project. Dit initiële plan bestond uit een 13-tal grondgebonden woningen in het hogere segment, in lijn met de bebouwing zoals deze op het moment ook aanwezig is in Vroendaal.

De gemeente was wel blij om te vernemen dat er een initiatief en kans is dat de huidige bedrijfsactiviteiten beëindigd worden en het gebied zoals ooit bedacht zou veranderen in wonen. Echter dit initiële plan is door de gemeente afgewezen omdat het plan niet voldeed aan de woonverordening, het beeldkwaliteitsplan, (de wet natuurbescherming), niet paste in het stedenbouwkundige plan en omdat het niet voldeed aan de Verordening betaalbare woningbouw Maastricht 2021. Met deze laatste wil de gemeente nog sterker dan voorheen inzetten op de realisatie van betaalbare woningen.

Tweede plan met 46 appartementen en 3 geschakelde woningen werd ook afgewezen

In mei 2023 diende Ruijters een tweede principe verzoek in. Dit plan bestond uit een U-vorming woningblok met 46 woningen, i.c.m. 3 grondgebonden woningen in lijn met de reeds bestaande nieuwbouwwoningen aan de Rijksweg 45D-H, en een parkeervoorziening waar nu blok B1 is gepland. Blok B1 en/of B2 waren nog geen deel van dit plan! Ook dit plan is afgewezen door de gemeente op grond van strijd met structuurvisie en stedenbouwkundige visie. Plan drie bevat ook twee additionele appartementencomplexen van in totaal 51 woningen Op 23 september 2023 is door Ruijters een derde principe verzoek ingediend. In dit plan zijn 2 additionele appartementencomplexen opgenomen, gebouw B1 en B2. B1 bevat 21 woningen voor de sociale huur verdeeld over 3 woonlagen en gebouw B2 bevat 31 woningen verdeeld over 6 woonlagen (6 hoog segment, 9 midden en 16 sociaal). Gebouw B2 is voorzien op de locatie van de huidige woningen op de Rijksweg 39 – 43. Deze woningen zijn momenteel nog allemaal in bezit van Remmers. Het is om deze reden dat gebouw B2 (nog) niet is opgenomen in de huidige vergunningsaanvraag. Dit wil zeggen dat bij de beoordeling van deze aanvraag niet wordt uitgegaan van het gehele plan. Dit betekent dat bijvoorbeeld m.b.t. de verkeerslast wordt gekeken naar de 70 woningen in de huidige aanvraag en niet naar de 101 van het totale plan! Tijdens het gesprek werd duidelijk dat door de tijdsdruk niet alle disciplines binnen de gemeente alle versies goed bekeken hebben. Met name de laatste versie kwam erg kort op de datum dat men wilde indienen om te voorkomen dat het plan onder de nieuwe Omgevingswet ingediend moest worden.

Ontheffing en geen wijziging bestemmingsplan

Aanvankelijk zou er een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden zodat het ook voor altijd op de juiste manier met functie wonen in het RO-beleid komt. Echter op 23 augustus 2023 had dit door Ruijters ingediend moeten zijn. Ondanks 1 maand uitstel is dit niet gehaald en is er nu voor gekozen om dit plan te realiseren middels een ontheffing van het bestemmingsplan en niet middels een wijzigingbestemmingsplan. De gemeente is hiermee akkoord gegaan ondanks dat de gemeente aanvankelijk de bedrijfsbestemming eraf wil. Dit lukte qua tijdsdruk en de nieuwe wetgeving niet. Daarom is door Ruiters nu een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw en een ontheffing van bestemmingsplan (hetgeen een strijdigheid is met de regels ruimtelijke ordening). Vanwege de omvang van het plan is de uitgebreide vergunningprocedure van toepassing van 26 weken. Maar de bedrijfsbestemming blijft dus op de grond rusten wat de gemeente dus eigenlijk niet wilde. De gekozen route heeft wel tot gevolg dat er nu een uitgebreide procedure gevolgd dient te worden van 26 weken t.o.v. 6-8 weken.

Vergunningaanvraag 21 december 2023 nog onvolledig

21 december 2023 heeft Ruijters heel summier een vergunning aanvraag ingediend, mede omdat per 1 januari 2024 de wetgeving verandert (omgevingswet) en de omwonende meer inspraak krijgen. Ruijters krijgt (6-)8 weken van de gemeente om deze nog aan te vullen. Deze termijn gaat lopen als de brief daartoe wordt verstuurd. Dat kan vanaf nu zo nog 2 weken duren. Ruijters zal dus ongeveer eind maart het dossier compleet moeten hebben. Minimaal de volgende punten moeten door Ruijter nog worden aangevuld:

 • Ruimtelijke motivering waarin ook verkeer, geluid, parkeren, groeninpassing e.d. moet zijn meegenomen.
 • Wet natuurbeheer: quick-scan flora en fauna
 • Grondwaterbeschermingsgebied provincie
 • Aanvullende bodemonderzoeken i.v.m. vervuiling
 • Constructie gegevens
 • Inpassingsplan
 • Uitgewerkte detailtekeningen met monsters/materiaal
 • Verslag participatie

Participatie wil niet zeggen dat er draagvlak is

Dit dient dus inclusief een verslag van de participatie van de omwonenden te zijn. De participatie is vormvrij en ligt bij initiatiefnemer. Het is aan Ruijters om verslag te doen van het traject en wat er met de ingekomen argumenten is gedaan. Als het antwoord is "we hebben het uitvoerig onderzocht maar we blijven bij huidige plan want.... " dan is dat waarschijnlijk voor de gemeente afdoende. Of er draagvlak is voor deze plannen zal dus mogelijk niet blijken uit de participatiemogelijkheid die Ruijters heeft geboden. Als Ruijters echter van goede wil is zullen zij uw bezwaren serieus nemen en proberen te verwerken in het uiteindelijke plan. Dus: mocht u als omwonende nog uw mening willen ventileren aan Ruijters doe dit dan zo snel mogelijk! De gemeente toetst echter enkel óf er een participatie heeft plaatsgevonden, niet of er wat mee is gebeurd! Een vergunning wordt niet geweigerd op Participatie.

Als de plannen definitief zijn kan de burger haar visie indienen

Indien het plan compleet is zullen circa 15 disciplines binnen de gemeente kijken naar dit plan en hier hun bevindingen over geven. De gemeente kan hierbij alleen toetsen aan beleid en vastgestelde richtlijnen. Dit is dus in principe een technocratische toetsing. Uiteindelijk resulteert dit in een blauwdruk van de plannen die gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage liggen. Dit is het moment om jouw visie te geven op de plannen bij de gemeente. Echter het concept besluit van de gemeente om de vergunning te verlenen is in principe dan al genomen. Door het voornemen tot goedkeuring ter inzage te leggen zegt de gemeente dus eigenlijk: wij staan achter het plan en zijn voornemens de vergunning te verlenen. Eerdere zienswijzen zijn in principe al meegewogen.

Wel is het mogelijk om in dit stadium te toetsen of de gemeentelijke disciplines haar werk goed hebben gedaan. Hiervoor zullen eigen externe adviezen /second opinion ingezet moeten worden, bijvoorbeeld die van een verkeerskundige. Deze uitkomsten kunnen dan wellicht nog baat hebben.

Het volledige plan belast Vroendaal nog meer

Tijdens dit gesprek met de gemeente is voor velen pas echt duidelijk geworden wat de volledige plannen zijn die Ruijters heeft met de gronden van Remmers. Met 101 i.p.v. 70 woningen is de impact van de plannen op de leefbaarheid van onze wijk nog een stuk groter dan we tot nu dachten. Van de gemeente mogen we niet verwachten dat zij ook maar iets tegen deze intensieve bebouwing zullen ondernemen. Zij wijzen op hun beurt naar Ruijters. Bezwaren tegen de plannen dienen aan hen kenbaar gemaakt te worden en wel zo snel mogelijk!

Wat u nog kunt doen

Wij zijn van mening dat, door de snelheid waarmee Ruiters op het laatst de principe verzoeken ingediend heeft, de gemeente wellicht een aantal punten nog aan het bekijken is. Het heeft dus ook zin om uw bezwaren kenbaar te maken aan de Maastrichtse politiek. Een modelbrief aan Ruijters en aan de Gemeente zullen door ons worden opgesteld. Deze kunt u naar eigen believen aanpassen.

Hierbij is het nu bijvoorbeeld ook het moment om de onveilige kruising bij de Oeslingerbaan met de Rijksweg voor fietsers te benoemen. De zuidelijke kruising Savelsbosch-Rijksweg is nu al een drukke oversteek voor fietsers en auto’s, en zeker als het gedeelte van Vroendaal dat momenteel ontsloten wordt middels Savelsbosch, dadelijk 37% groter wordt qua wooneenheden.

De volgende stappen werkgroep

Als werkgroep waren wij verbaast dat er van 13 woningen naar 101 woningen is gegaan. Op 15 januari 2024 is er een nieuwe bijeenkomst gepland waarbij de Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal in gesprek zal gaan met de stedenbouwkundige, verkeerskundige en de groenadviseur van de Gemeente Maastricht.

Ook zal de werkgroep in contact treden met Ruijters om onze zorgen te uiten en om de motivatie van Ruijters voor dit massale plan te vernemen.

Hieronder staat twee links:
Een link naar een modelbrief voor bewoners die ze kunnen sturen naar Ruijters en naar eigeninzicht kunnen aanpassen,
en ook een link met een begeleidend schrijven voor deze modelbrief.


Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal


 
1e nieuwsbrief Nieuwbouwplan autosloop Vroendaal
Geschreven door Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal i.o.
zaterdag 30 december 2023


Nieuwbouwplan autosloop Vroendaal

Beste bewoners van Vroendaal,

Zoals u wellicht al weet zal het voormalige terrein van autosloop Remmers in Vroendaal worden getransformeerd naar een woningbouwproject. De voorlopige plannen zijn donderdag 21 december in een participatiebijeenkomst gepresenteerd aan een aantal omwonenden. Aangezien deze plannen impact zullen hebben op bijna alle bewoners van Vroendaal willen wij u via deze brief kort op de hoogte stellen van de plannen zoals deze onlangs gepresenteerd zijn.


70 woningen verdeeld over 3 gebouwen

Op het terrein worden drie gebouwen gerealiseerd van elk 3 woonlagen. In het meest noordelijke gebouw komen 25 koopappartementen (A1+A2) en 21 sociale huurappartementen (A3), in gebouw B, 21 koopwoningen.

Gebouw A* Dit komt te liggen aan het Ravensboschpad, Ravensbosch en Bunderbosch. Dit gebouw zal bestaan uit 21 koopappartementen verdeeld over 3 woonlagen en een parkeerkelder die zeker een meter boven het maaiveld uitkomt. Het gebouw heeft een U-vorm met de opening en de ingang van de ondergrondse garage aan de Zuidzijde. De toevoerweg ligt in het verlengde van de Bruysterbosch en de hoofdingang komt aan de Bunderbosch bijna op de hoek met de Ravensbosch. Er komen balkons en dakterassen aan de kant van Ravensbosch en Bunderbosch. Deze 46 wooneenheden zullen volgens de gepresenteerde posters bestaan uit 22 appartementen in het hoog segment (>435.000), 6 eenheden in het middensegment 250.000 tot 435.000 en 16 sociale koopwoningen van onder de 250.000.

Gebouw B* Dit komt ten zuiden van gebouw A te liggen aan de Bunderbosch, tussen de denkbeeldige verlenging van de Bruysterbosch en de Jansbosch. Dit gebouw zal bestaan uit 21 sociale huurwoningen verdeeld over 3 woonlagen en een parkeerkelder die deels boven het maaiveld uit zal komen en wordt gebouwd in een l-vorm met de opening en de ingang van de ondergrondse garage aan de noordzijde. De toevoerweg ligt in het verlengde van de Bruysterbosch en de hoofdingang komt aan de Bunderbosch. De galerij van de woningen komt aan de kant van de Rijksweg en de woonkamers kijken richting het westen uit over Vroendaal.

Gebouw C* Dit gebouw komt direct naast de woning aan de Rijksweg 45 te liggen en bestaat uit drie grondgebonden woningen van 3 woonlagen met een eigen tuin en parkeervoorziening of garage. Een van deze woningen krijgen een eigen ontsluiting aan de Rijksweg. Deze woningen zullen in het hoge segment liggen. De bebouwing zal geheel vallen binnen de bestaande erfgrenzen van de huidige autosloperij. De groenstrook aan de Bunderbosch zal geheel opnieuw worden ingericht. * In de mondelinge toelichting zou zijn aangegeven dat in deel A3 juist de sociale huurwoningen gesitueerd zullen gaan worden en de sociale koopwoningen in gebouw B.